Prohraným soudem to zdaleka nekončí
Jesenický týdeník Online Jesenický týdeník
Dnes je úterý 18.06.2024 21:13, jste 20859993. návštěvník přihlášený jako guest.

Internetová kavárna a klub Plíživá kontraInternetová kavárna a klub Plíživá kontra
 

Prohraným soudem to zdaleka nekončí

Osvobození bývalí členové představenstva Technických služeb Jeseník, a.s. Chtějí znat pozadí neúspěšné žaloby. Přinášíme plné znění dopisu vedení města.


Prohraným soudem to zdaleka nekončí

Vážená paní starostko, vážení členové Rady města Jeseník,  
z pozice zastupitele města Jeseník se na vás tímto obracím v následující záležitosti. Dne 20. 10. 2021 byl ukončen soudní spor ohledně žaloby podané současným představenstvem městské společnosti Technické služby Jeseník, a. s. (dále jen „TSJ“), proti dvěma bývalým členům představenstva TSJ, a to tak, že Vrchní soud v Olomouci jako soud odvolací potvrdil rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci jako soudu prvního stupně, kterým byla žaloba zamítnuta a TSJ bylo uloženo uhradit oběma žalovaným a České republice náklady řízení. Přestože dosud nebylo doručeno písemné vyhotovení rozsudku, byl rozsudek řádně vyhlášen včetně stručného odůvodnění, čemuž byli přítomni právní zástupce TSJ dr. Mrázek a členka představenstva TSJ Mgr. Ing. Mikulínová, a jelikož proti němu (jako proti rozsudku odvolacího soudu) není možné podat odvolání, nabude již svým doručením právní moci.

Vzhledem k tomu, že dne 2. 11. 2020 jsem od Vás obdržela odpověď na svůj dopis ze dne 30. 9. 2020, ve které se mj. uvádí, že: „ … Máme v úmyslu vyčkat, jaké budou další kroky představenstva, a podle výsledku eventuálně přikročíme k vyhodnocení práce představenstva v rámci TSJ …“, Vás tímto tedy žádám o zaujetí stanoviska k celé věci, a dále k zodpovězení níže uvedených dotazů pro účely rozptýlení případných pochybností ohledně postupu současného představenstva TSJ v celé kauze (a rovněž případného vyvození odpovědnosti konkrétních osob). Jedná se o následující dotazy:

Kolik činily celkové náklady na přípravu a vedení právního sporu proti Ing. Kalousovi a Ing. Ponechalové?

Které konkrétní osoby schválily podání žaloby proti Ing. Kalousovi a Ing. Ponechalové? Uveďte konkrétní jména, a to jak na úrovni představenstva TSJ, tak na úrovni dozorčí rady TSJ.

Které konkrétní osoby schválily podání odvolání proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci? Uveďte konkrétní jména, a to jak na úrovni představenstva TSJ, tak na úrovni dozorčí rady TSJ. Je pravdou, že předseda představenstva TSJ pan Štencl hlasoval proti podání odvolání? Jak se k věci vyjádřil ředitel TSJ? Případně proč hlasoval předseda představenstva TSJ pan Štencl proti podání odvolání?

Na základě jakých konkrétních podkladů došlo ke schválení podání žaloby proti Ing. Kalousovi a Ing. Ponechalové? Jaká konkrétní právní stanoviska byla vypracována a o co se opírala? Bylo upozorněno na nebezpečí prohry ve sporu?

Šlo o největší právní spor TSJ? Pokud ano, bylo zpracováno pouze jedno stanovisko, nebo více právních stanovisek? Pokud více, kdo je zpracoval a jak byl vybrán?

Předložte veškeré podklady, tedy všechna stanoviska a všechny zápisy z jednání představenstva TSJ a dozorčí rady TSJ ve věci soudních sporů.

Jakým způsobem byl odměňován advokát dr. Mrázek? Šlo o hodinovou sazbu? Pokud nikoli, uveďte důvody a zodpovězte, zda jde o obvyklý postup, který TSJ a město Jeseník používají i v jiných případech.

Lze činnost členů představenstva TSJ v souvislosti s podáním žaloby proti Ing. Kalousovi a Ing. Ponechalové považovat za jednání v rozporu s náležitou péčí? Kdo tuto otázku analyzuje?
Jaká konkrétní opatření budou vyvozena z prohry TSJ ve sporu s Ing. Kalousem a Ing. Ponechalovou?

Dojde k odvolání členů dozorčí rady a představenstva TSJ? Pokud ano, kterých?

Bude ze strany vedení města iniciováno podání trestního oznámení či podání žaloby na náhradu škody proti vedení TSJ či proti členům dozorčí rady TSJ?

Kdo kontroloval tzv. první znalecký posudek TSJ? V tomto posudku bylo uvedeno, že výpočty bývalých členů představenstva TSJ při schvalování investice byly realistické. Jak je možné, že byla podána žaloba, přestože existoval znalecký posudek, který ve velmi podstatném dílčím hledisku popíral její smysluplnost?

Budou po znalci vymáhány zpět náklady na znalecké posudky? Kolik tyto náklady činí?

Budou iniciovány proti znalci další právní kroky?

Která konkrétní osoba doporučila jako právního zástupce dr. Mrázka? Na základě jakých kritérií došlo k výběru právního zástupce dr. Mrázka? Jaké měl zkušenosti z obdobných sporů? Jak se umísťuje v anketách Právnická firma roku? Kdo konkrétně hlasoval pro uzavření smlouvy s dr. Mrázkem? Předložte znění smlouvy TSJ s dr. Mrázkem.

Kdo průběžně kontroloval činnost advokáta dr. Mrázka? Kdo vyhodnocoval průběžné výsledky jeho práce?

Jak se zajímali členové Rady města Jeseník o vývoj sporu? Projevovali zájem o výsledek? Kontrolovali činnost TSJ? Vyvinuli reálnou činnost k omezení případné ztráty TSJ?

Závěrem je pro úplnost třeba dodat, že případné nepředložení výše uvedených informací a podkladů ze strany příslušných orgánů a osob (v tomto případě zejména Rady města Jeseník jako jediného akcionáře v působnosti valné hromady TSJ) může mít za následek, mimo jiné, porušení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zejména jeho § 82, podle kterého platí: „Člen zastupitelstva obce má při výkonu své funkce právo a) předkládat zastupitelstvu obce, radě obce, výborům a komisím návrhy na projednání, b) vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce a její jednotlivé členy, na předsedy výborů, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je obec, a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které obec založila nebo zřídila; písemnou odpověď musí obdržet do 30 dnů, c) požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu, jakož i od zaměstnanců právnických osob, které obec založila nebo zřídila, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce; informace musí být poskytnuta nejpozději do 30 dnů.“
V Jeseníku dne 03. 11. 2021
S pozdravem
Ing. Dagmar Ponechalová


Miroslav Chovanec, 16.11.2021 9:25, zobrazení: 23335

Diskuze nad článkem:


Zpět


 
Společenská kronika (klikni)
1 Odešli z našich řad
2 Řádková inzerce
Nejčtenější články
Rekordní výtěžek z prodeje pun...
Nadýchali ještě před Silvestre...
Vánoční koncert v Bělé
Tradiční silvestrovské střílen...
Nechytejte kočky o Vánocích
Nejčtenější sloupky
Nic není zadarmo
Boj o koryta nebo o principy?
Jeseník chce stavět plavecký b...
Ne - to byli jen oni - V.+V. L...
JAW Studio
Tento web neuchovává data návštěvníků.